© 2013 TAUTAS MEDICĪNAS CENTRS

Dziednieku ētikas kodekss

 

1. Dziednieka darbības pamatprincips ir cieņa pret dzīvību, cilvēci un atsevišķu cilvēku tiesībām neatkarīgi no viņa tautības, rases, ticības, vecuma, dzimuma, politiskajiem uzskatiem un stāvokļa sabiedrībā.

 

2. Dziednieks ciena savu klientu un kolēģu uzticību un atturas to izmantot savtīgos nolūkos, neizpaužot par klientiem un saviem kolēģiem konfidenciālu informāciju, ziņas par citu personu veselības stāvokli. Šāda informācija ir izpaužama tikai ar klienta vai kolēģu atļauju.

 

3. Dziedniekam pašam ir jābūt veselam un enerģētiski sakārtotam, lai dziedinātu citus. Vietā, kur dziednieks veic savu profesionālo darbību, ir jābūt atbilstošiem apstākļiem.

 

4. Dziedniekam savā profesionālajā darbībā jāatturas no tādas rīcības, kas var apkaunot viņa profesiju vai radīt šaubas par viņa godīgumu un cieņu.

 

5. Pašreklamēšanās, citu cilvēku interešu aizskaršana, nav savienojamas ar Dziednieku ētikas kodeksa principiem. Jebkurai informācijai (publikācijas, reklāmas, apmācības, TV un radiopārraides u.c.), kas tiek pasniegta publikai, ir jābūt taktiskai un atturīgai, īpaši tur, kur ir runa par iegūtiem rezultātiem.

 

6. Dziednieks ir atbildīgs par savu profesionālo kompetenci, teorētiskā zināšanu līmeņa un praktisko iemaņu (profesionālās kvalifikācijas) paaugstināšanu. Apmācībai un personīgajai attīstībai jākļūst par patstāvīgiem elementiem visas profesionālās karjeras laikā.

 

7. Dziednieks apzinās, ka viņa zināšanas nav pilnīgas. Tādēļ vajadzības gadījumā, ņemot vērā dziedniecības specifiku, kā arī medicīnas specifiku, viņam jāveic papildus konsultācijas.

 

8. Dziedniekam jāizvairās kaitēt savu kolēģu reputācijai, kā arī jāraugās, lai visi dziednieki, ar kuriem viņš kopā praktizē, ievērotu Dziednieku ētikas kodeksa normas.

 

9. Dziedniekam ir tiesības par padarīto darbu noteikt honorāru, vērtējot gan personiski sniegto palīdzību, gan katra klienta maksātspēju.  Dziedniekam ir tiesības dziedināt bez maksas vai arī par ziedojumiem.

 

10. Dziednieks uzņemas atbildību par visiem saviem lēmumiem un rīcību.

 

 

© 2013 TAUTAS MEDICĪNAS CENTRS

 

Dziednieka zvērests

 

"Es (vārds, uzvārds), iegūstot dziednieka kvalifikāciju, no visas sirds, ar tīru dvēseli svinīgi solu un ar parakstu apliecinu, ka visas iegūtās zināšanas un prasmi izpildīšu godprātīgi un ar cieņu.

 

Solos saglabāt dziļu cieņu pret ikvienu cilvēku. Manu tiešo dziednieka darbību neiespaidos politiski, nacionāli, reliģiski un sociāli motīvi.

 

Solos nenodarīt ļaunumu cietējiem, stingri ievērot dziednieka ētikas principus un glabāt noslēpumus, kas man uzticēti.

 

Solos nemitīgi pilnveidot savas zināšanas un prasmi, visiem spēkiem pabalstīt profesijas godu un tautas medicīnas tradīcijas, cienīt savus kolēģus un lūgt viņiem palīdzību, kā arī palīdzēt kolēģiem, kuriem mans padoms varētu būt noderīgs.

 

Apsolu ievērot savas kompetences robežas. Atbilstoši savām spējām un saprašanai nepieļaut, ka dziedināmai personai tiek nodarīts kaitējums un pārestība.

 

Apzinos un uzņemos atbildību  par visiem saviem lēmumiem un rīcību."

 

 

Tautas medicīnas centrs
Latvijas dziednieku reģistrs
Tautas medicīnas akadēmija

Top.LV